Zelená energie

Využívání přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí je jedna z možností jak zajistit budoucí život na Zemi bez jejího dalšího ničení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUNEČNÍ PANELY A FOTOVOLTAIKA

V případě zájmu Vám rádi poskytneme jakékoli informace z našeho oboru působnosti. Využijte našich znalostí a zkušeností a obraťte se se svým problémem na náš vyškolený personál. Zaručujeme Vám, že budete vždy s našimi službami spokojeni.

Co je to fotovoltaika?

Fotovoltaika je způsob získávání elektřiny z obnovitelného zdroje energie, v tomto případě ze slunečního záření. Existují dva základní způsoby užití fotovoltaiky v praxi: systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off), kterým se také říká ostrovní systémy, a systémy připojené k síti (grid-on).

 

FVE

Systémy připojené k síti (grid-on) nazýváme fotovoltaickými elektrárnami. Bývají většího výkonu a jsou určené pro distribuci elektrického proudu do sítě ČEZ, nebo EON.

Využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách   vzniká elektrický proud. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků, které naxýváme fotovoltaické panely. Rozeznáváme  dva typy - krystalické nebo tenkovrstvé.

Panely jsou připojeny na střídače (měniče), které přeměňují jednosměrný proud na střídavý. Ten je pak přes elektrickou rozvodnu do veřejné rozvodné sítě. V rozvodně jsou zařízení, která řídí rozvod do veřejné rozvodné sítě podle elektrických povelů.

V současné době vyšel zákon o nutnosti provést kompenzaci činného a jalového výkonu podle požadavků E-ON pro FVE o větším výkonu jak 100kW.

Podíl jalového výkonu v síti je vyjádřen účiníkem. Jalový výkon spotřebiče vede k tomu, že přívodní proud je větší, než by bylo třeba při přenosu čistě činného výkonu. Z tohoto důvodu se také zvyšují ztráty v přívodních vedeních a je nutno kompenzovat vznik jalového proudu.

 

 

 

TERMODIAGNOSTIKA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

VADNÉ PANELY = NIŽŠÍ VÝNOSY                   Používáme termokameru FLIR E-40

                                                 

Termovizní měření fotovoltaických panelů je nejrychlejší metoda pro zjištění vadných panelů. Každé těleso vyzařuje záření (emise) v oblasti neviditelné pro lidské oko. Toto emisní záření lze zachytit právě termokamerou. Výstupem je termogram - snímek emisního záření v oblasti ultrafialového záření. Tento snímek je možné již prohlížet a analyzovat. Pro správnou analýzu je nutná znalost funkčnosti a principů termovize. Z termogramu se vypíčítá přibližná teplota vyzařovaného tělesa, a to je výsledek, který potřebujeme k detekci vad na panelu v důsledku rozdílných teplot.

Vadná buňka po dopadu fotonu na p-n přechod polovodiče křemíku, neodvádí takové množství elektronů jako buňka bezvadná a proto se více zahřívá. Dopadající výkon není odváděn a přeměňuje se v teplo.

Vady na panelu mohou být také ve spojích. Všechny buňky jsou spojeny do série a nedokonalý spoj se více zahřívá z důvodu zvýšeného odporu. Objevují se také závady v boxech panelů, kde jsou umístěny bypasové diody, sloužící k zamezení toku zpětného proudu do vadné části panelu nabo do zastíněné části. Brání tomu aby se vadná nebo zastíněná část nezačala chovat jako spotřebič.

FV panel (240Wp) nedává vůbec žádný výkon: z celkového výkonu tří paralelně spojených stringů o 20ti panelech je výkonová ztráta na tomto vstupu střídače 1,66%. Budu li uvažovat výnos 1000 kWh/kWp za rok a cenu výkupu 11,40 Kč, bude ztráta za rok 240kWh a to je 2.736 Kč/rok.Vadný panel zapojen v této topologii nejsem schopen detekovat běžným monitoringem!

Jaké je procento vadných panelů?

Toto číslo je závislé hlavně na kvalitě (výrobci) daného panelů. U těch nejkvalitnějších panelů je to kolem 0,1 %, ale u panelů nekvalitních je to od 1 do 5 % !

Zkracená životnost fotovoltaických panelů nadměrným zahříváním?

Zvýšením teploty nad doporučení výrobce o 10°C se může snížit životnost panelu až o 50%!

 

VADNÉ SPOJE = NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Na FVE elektrárnách je velké množství spojů, které přenáší vysoké výkony. I při sebevětší pečlivosti montážních firem neustále nacházíme problematická místa, která mohou způsobit požár. Nejedná se jen o nebezpečí číhající ve špatných spojích, ale také v poddimenzovaných nebo nevhodných součástkách a špatné údržbě. 

 

CENA TERMOVIZNÍ KONTROLY PANELŮ

Naše cena je pouhé 2Kč za panel + 100 Kč za každý zpracovaný termogram. Cena minimální je 2500 kč.

Příklad:

FVE = 1 MWp, 5000 panelů - 200Wp, 1% nalezených vadných panelů.

Cena = (5000 x 2) + (50 x 100) = 15000 Kč.

K ceně se připočítá ještě doprava na místo FVE.

Výkonová ztráta za rok na vadných panelech : 500 panelů * 200kWh * 11,40Kč = 114.000 Kč !!

Jedná se o výpočet za předpokladu, že panely nepracují vůbec (TO SE NIKDY NESTANE). Pokud by pracovaly na třetinový výkon je tato ztráta třetinová. Pokud vadný panel ještě neovlivní bypass diody, omezuje proud v celém stringu a tím ponižuje výrobu na celém stringu. Pro přesné vyčíslení ztrát by bylo nutno udělat podrobnější měření na konktrétním místě, kde se nachází vadný panel. 

 

Bioplynová stanice

 

Bioplynová stanice je v podstatě zařízení, ve kterém se díky procesu řízené fermentace přemění mokrá biomasa na bioplyn.

Zpracovávat se v ní dají nejen tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat, ale i siláž. Výsledkem produkce bioplynových stanic je nejen elektrická energie dodávaná do sítě. Jako "vedlejší" produkt vzniká i teplo využitelné například pro vytápění rodinných domků, ohřev vody, sušárny zemědělských produktů apod.

Bioplynové stanice jsou stále častěji využívány pro svou ekonomickou a ekologickou podstatu právě tam, kde vzniká velké množství biomasy.

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální bioodpady. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, kde bývá provozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů.

 

ELTOSstav s.r.o.
IČO: 293 576 41
DIČ: CZ 293 576 41

KOTLÍKOVÁ DOTACE

logo Nová zelená úsporám

KOMPLEXNÍ SERVIS PRO FIRMY I DOMÁCNOSTI


QR kód firmy Eltosstav

Kontakt

ELTOSstav s.r.o. Hrádek 109, Hrádek,
okres Znojmo, 671 27
GPS coordinates: 48°46´16.731"N, 16°15´58.108"E
Phone:
+420 515 275 464
Servis 24 hodin denně
Around the clock service:
+420 602 390 521
info@eltosstav.com